A A A

Tîm Gweithredol

Steve Jones, Prif Weithredwr

Mae Steve wedi bod yn gweithio ym maes tai ers dros 30 mlynedd, ac ers ennill gradd mewn astudiaethau tai ym Mhrifysgol Hallam Sheffield bu’n gweithio ledled y DU gan gynnwys ar Ynys Môn, yn Sheffield ac yn yr Alban. 


Steve Jones

Steve yw Prif Weithredwr Tai Ceredigion, a helpodd i sefydlu’r gymdeithas dai yn 2009 er mwyn cymryd rheolaeth ar 2,227 o gartrefi a oedd gan Gyngor Sir Ceredigion a’u gwella. Cyn ymuno â Tai Ceredigion roedd Steve yn Gyfarwyddwr Grŵp Gwasanaethau Cymunedol i Grŵp Tai Pennaf, sef Landlord Cymdeithasol Cofrestredig mawr (â thros 5000 o gartrefi) yng Ngogledd Cymru. Yn ddiweddar mae wedi bod yn aelod gwirfoddol o Fwrdd Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac yn aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae Steve yn parhau’n aelod gwirfoddol o Fwrdd yr elusen Digartref Ynys Môn, sy’n ymwneud â digartrefedd ar yr ynys, ac roedd yn Gadeirydd y Bwrdd rhwng 2012 a 2015. Steve yw Cadeirydd Grŵp Strategol Tai Gwledig Cymru sy’n cynghori Llywodraeth Cymru ynghylch materion yn ymwneud â thai gwledig, ac roedd yn aelod o Fwrdd Adfywio Strategol Aberystwyth rhwng 2011 a 2015. Ganol 2015 cafodd ei benodi’n aelod gwirfoddol o Fwrdd Cynghori Ardal Twf Lleol Dyffryn Teifi gan un o Weinidogion Llywodraeth Cymru, sef Edwina Hart AC. Mae Steve yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau’n ddwyieithog.Eleri Jenkins, Cyfarwyddwr Tai a Chefnogaeth

Mae Eleri yn gyfrifol am wasanaethau rheoli tai, gan gynnwys cefnogaeth i drigolion hŷn a thrigolion ddiamddifyn.


Eleri Jenkins

Mae gan Eleri dros 27 mlynedd o brofiad ym mhob agwedd ar reoli tai. Mae hi wedi gweithio o’r blaen i awdurdod lleol a chymdeithas tai.

“Fy mhrif orchwyl i yn ystod y misoedd nesaf fydd sicrhau trosglwyddiad rhwydd o’r Cyngor i Dai Ceredigion, gan wneud yn siŵr y gall pobl ar y diwrnod cyntaf dalu eu rhent a rhoi gwybod am atgyweiriadau. Rydym hefyd yn gweithio ar lawlyfr newydd y tenantiaid, ehangu ar y wefan hon, ac ar sut y gallwn wella gwasanaethau. Rwyf am weld tenantiaid a lesddeiliaid yn chwarae rhan wirioneddol yn y dyfodol i helpu i siapio’r ffordd y byddwn yn darparu ac yn gwella gwasanaethau tai.”

 

Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo

Llyr Edwards yw’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo ac mae’n gyfrifol am waith cynnal a chadw a datblygu.


Llyr Edwards

Mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant adeiladu a chynnal a chadw. Yn ei swyddi blaenorol bu’n gweithio i gymdeithasau tai eraill ac yn gweithio ar brosiectau ar draws y DU yn adeiladu llety i fyfyrwyr. Mae gan Llyr radd mewn Technoleg a Rheolaeth Adeiladu, mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n mwynhau cerdded yn ei amser hamdden.

Meddai Llyr: “Rwy’n falch ein bod ni wedi gallu gwella ein cartrefi er mwyn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, ac rwy’n edrych ymlaen at wneud rhagor o welliannau i’r stoc dai sy’n eiddo i Tai Ceredigion, ac at ddatblygu’r portffolio ymhellach.”Kate Curran, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Kate Curran Portrait PhotoKate Curran


Mae Kate yn hanu o Lerpwl a symudodd i Aberystwyth yn 1998. Mae ganddi dros 10 mlynedd o brofiad o weithio ym maes cyllid yn y sector cyhoeddus, a bu’n gweithio’n flaenorol i Gyngor Sir Ceredigion. Mae hi wedi bod yn gweithio yn Adran Gyllid Tai Ceredigion ers trosglwyddo’r stoc ym mis Tachwedd 2009 ac mae’n frwdfrydig ynghylch darparu cartrefi ar gyfer y sawl sydd mewn angen. Mae Kate yn Gyfrifydd Siartredig ac yn un o ymddiriedolwyr AgeCymru Ceredigion.


Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion