A A A

Nodau ac Amcanion

Mae Tai Ceredigion wedi cael ei sefydlu gyda’r weledigaeth o fod “yn landlord ac yn gyflogwr dwyieithog o’r math gorau un sy’n rhoi tenantiaid yn gyntaf, yn darparu cartrefi o safon ac sydd o fudd i gymunedau a’r economi leol”. 

Bydd Tai Ceredigion yn gallu buddsoddi yng nghartrefi tenantiaid a gall, yn hyderus, ddod â chartrefi i fyny at Safon Ansawdd Tai Cymru a sicrhau y caiff tenantiaid wasanaethau o ansawdd uchel.

Gwnaiff Tai Ceredigion ymgynghori â’n tenantiaid ynghylch cyflwyno gwelliannau megis gwasanaeth apwyntiadau ar gyfer atgyweiriadau.

Mae Tai Ceredigion hefyd yn awyddus i sicrhau bod manteision economaidd ehangach i’r economi leol o ran creu cyfleoedd am swyddi drwy gynlluniau hyfforddiant a phrentisiaeth. Golygai hyn y byddai’r £40 miliwn o fuddsoddiad a gynllunnir yn dod â gwelliannau y mae mawr angen amdanynt i gartrefi tenantiaid a hefyd yn rhoi hwb i ddyfodol economaidd cymunedau yng Ngheredigion.

Ei werthoedd yw: 

 • bod wedi’i leoli yng Ngheredigion
 • bod â’r Iaith Gymraeg wrth graidd ei fusnes
 • bod yn gyflogwr da gyda chyfleoedd am ddatblygiad gyrfaol
 • bod cwrdd ag anghenion tai a chyflogaeth pobl leol yn ganolbwynt sylw ganddo 
 • ymdrechu i wella’r economi leol
 • sicrhau bod y bwrdd rheoli yn gynhwysol a’i fod wedi’i gyfansoddi’n gyfartal o rai wedi’u henwebu gan y Cyngor, tenantiaid a phobl annibynnol sy’n gallu dod â sgiliau a phrofiad priodol 
 • bod â statws elusennol
 • annog tenantiaid i fynd yn aelodau/gyfranddalwyr
 • bod yn landlord da sy’n gofalu am atgyweiriadau’n brydlon ac yn darparu gwasanaethau hygyrch am renti fforddiadwy 
 • rhoi sylw i anghenion ehangach y sir o ran adfywio a datblygiad cymunedol
 • gwerthfawrogi cyfranogiad ystyrlon gan denantiaid mewn perthynas â datblygiad polisi, darparu gwasanaethau a rhaglenni buddsoddi ymlaen.
Yn ystod y 5 mlynedd nesaf, bydd Tai Ceredigion yn dod â chartrefi tenantiaid i fyny at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) drwy fuddsoddi £40 miliwn yn y pum mlynedd gyntaf, a £136 miliwn dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain i’w cynnal wrth y safon honno. 
Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion