A A A

Archif Datganiadau i'r Wasg

Tachwedd 2013  AGORIAD BYNGALO TALYBONT 
Hydref 2013  Cynhadledd flynyddol i Denantiaid 2013
Hydref 2013 RHESTR FER GWOBR CYNALIADWY 
Medi 2013      SYSTEM DDWYIEITHOG AR LEIN AR GYFER RHOI GWYBOD AM WAITH ATGYWEIRIO YN LLWYDDO 
Medi 2013  GWLEDD OR GEGIN YN NEUADD Y PENTREF
Medi 2013 Diwrnod Sgiliau Cyflogaeth
Awst 2013 WYNEBAU NEWYDD YN Y CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
Awst 2013 Gweithwyr Tai Ceredigion yn cyrraedd y brig 
Gorffennaf 2013 Y PRIF WEITHREDWR YN MYND AR EI FEIC 
Gorffennaf 2013 Dau hyfforddain llwyddo ac yn cael contractau llawn amser
Mehefin 2013  Y Gweinidog Tai ac Adfywio yn gweld ai lygaid ei hun y gwaith gwerth 2.5 miliwn y mae Tai Ceredigion wedi i wneud yn Aberystwyth 
Mehefin 2013 Yr adnodd newydd cyntaf o’i fath ar-lein ar gyfer rhoi gwybod am waith atgyweirio yn Gymraeg 
Mai 2013  Wythnos Tai Gwledig 2013 
Mai 2013  Y diwygiadau lles newydd yn effeithio ar filoedd o bobl 
Ebrill 2013 Cartrefi yn Aberaeron a oedd heb eu cyffwrdd ers 37 o flynyddoedd yn cael eu gweddnewid y tu mewn 
Ebrill 2013 Plant ysgol yn helpu i ddewis enw ar gyfer byngalo newydd sbon yn eu pentref
Mawrth 2013 Gwelliannau Tai Aberteifi 
Mawrth 2013 Preswylwyr yn cwrdd ar tim rheoli wyneb yn wyneb
Ionawr 2013  Cymdeithas Gofal Ceredigion a Tai Ceredigion yn cyhoeddi partneriaeth 
Rhagfyr 2012 Digartref tymor y Nadolig
Rhagfyr 2012  Plant a phreswylwyr yn aros i’r dyfrgwn ddychwelyd 
Rhagfyr 2012  Aelod Bwrdd newydd Lynford Thomas 
Tachwedd 2012  Teulu wrth eu bodd bod gwaith yn mynd rhagddo 
Tachwedd 2012 Prentisiaethau 2012 
Hydref 2012 Cynhadledd Tenantiaid Tai Ceredigion 2012 
Hydref 2012  Prif Weithredwyr yn rhedeg i godi arian i elusen 
Medi 2012 Cystadleuaeth arddio 
Medi 2012 Tai Ceredigion addrodiad HARA
Medi 2012 Priodas gyntaf Bro Teifi 
Medi 2012  Newidiadau i fudd-daliadaun effeithio ar filoedd o bobl yng nghanolbarth a gorllewin Cymru 
Awst 2012 Croesawu Tenant aelod newydd or Bwrdd
Gorffennaf 2012 Clwb Ni yn cael 5,000 gan Arian i Bawb
Gorffennaf 2012  Tenant arolygwyr newydd yn cadw
Gorffennaf 2012 Ffair Haf Broteifi
Gorffennaf 2012  Preswylwyr a swyddogion gweithredol yn dod ynghyd i archwilio ystod o eiddo’r Gymdeithas Dai
Mehefin 2012  Arwerthiant cacennau yn codi arian i elusen canser plant Cymru 
Mehefin 2012  Happy tenants have received benefits with the help on an advisor 
Mai 2012 Ras am Oes 2012
Mai 2012 Cydlynydd Tai a Chymorth Newydd 
Mai 2012 Bro teifi yn ffarwelio a Chydlynydd Wrth Gefn
Ebrill 2012 Datganiad ir wasg i2i
Mawrth 2012 Plannu Llanafan Plant yn plannu coed
Mawrth 2012 Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol Mawrth 2012 
Mawrth 2012 Cyllid Arbed Mawrth 2012
Mawrth 2012 Aelodau Annibynnol Newydd Mawrth 2012
Chwefror 2012  Ymgynghorwyr Cyswllt a Phreswylwyr 
Chwefror 2012 Tai Ceredigion yn chwilio am aeoldau newydd i'r Bwrdd
Ionawr 2012 Cynllun Tai Gwarchod Bro Teifi yn dathlu cael cyllid gan y loteri 
Ionawr 2012 Cadeirydd newydd Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion fydd yn lleisio barn y tenantiaid 
Rhagfyr 2011 Ailgylchu coed Nadolig ei thenantiaid drwy eu malu 
Rhagfyr 2011  Canolfan deulu 
Rhagfyr 2011  Rheolwr Tim Cynnal a chadw
Rhagfyr 2011 Prentis newydd Tai Ceredigion
Tachwedd 2011  Cymdeithas dai yn lansio gwefan ddigidol Chwilion Lleol
Tachwedd 2011 Cyn gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno a Bwrdd cymdeithas dai leol
Tachwedd 2011  Cynllun Tai Gwarchod Bro Teifi yn cael gardd newydd
Hydref 2011 Bwrdd Tai Ceredigion a chynrychiolwyr y tenantiaid yn adolygu cynnydd o safbwynt gwella cartrefi
Hydref 2011 Y Gynhadledd i Denantiaid yn ateb eu holl gwestiynau
Hydref 2011 Cymdeithas dai yn penodi contractwyr lleol i wneud gwelliannau sylweddol i gartrefi
Hydref 2011 Diwrnod skipiau 
Medi 2011  Cynhadledd i denantiaid ynghylch gwelliannau sylweddol i gartrefi
Awst 2011  Cymdeithas dai yn cael staff newydd a fydd yn goruchwylio’r rhaglen welliannau enfawr ledled y sir 
Awst 2011  Tai Ceredigion yn lansio llawlyfr Tenantiaid Newydd 
Gorffennaf 2011 Tai Ceredigion yn bwrw ati
Gorffennaf 2011 Tim Medra yn bwrw ati i lanhau ein sir
Gorffennaf 2011 Pontior cenedlaethau
Mehefin 2011 Gweinidog yn ymweld a fflatiau gwyrdd Aberystwyth
Mehefin 2011 Grwp Tenantiaid Maes Gogerddan yn cael technoleg fodern ar gyfer preswylwyr y cynllun
Mehefin 2011  Mae Tai Ceredigion yn edrych or newydd ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein sir
Mai 2011 Diwrnod i’r brenin yn Rheidol Place
Ebrill 2011 Tai Ceredigion yn llwyddo mewn asesiad blynyddol o hyfywedd ariannol
Ebrill 2011 Tai Ceredigion yn cael cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd
Mawrth 2011 Gweinidog Mawrth 2011
Mawrth 2011 TC yn ymweld ag ysgol leol i roi cyngor ynghylch iechyd a diogelwch a chynghorion ynghylch arbed ynni
Mawrth 2011 Ydych chi gydi ni
Chwefror 2011 Tai Ceredigion yn dechrau ar waith ailwampio mawr ym Mhenparcau
Ionawr 2011 Staff cynnal a chadw Tai Ceredigion yn gweithio’n galed dros gyfnod y Nadolig  
Rhagfyr 2010 Gynhadledd gyntaf erioed i denentiaid
Rhagfyr 2010 Helpu tenantiaid i beidio â mynd i ddyled dros y Nadolig
Tachwedd 2010 Tai Ceredigion yn galw ar gontractwyr lleol i gysylltu
Hydref 2010 Tai Ceredigion yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf
Medi 2010 Fflatiau Penybont
Gorfennaf 2010 Tai Ceredigion AGM Cym
Mehefin 2010 Lansio masgot Tai Ceredigion
Ebrill 2010 Tai Ceredigion yn cael cefnogaeth gweinidog
Ebrill 2010 Buddsoddi mewn gwell garejis
Mawrth 2010 Toeon newydd a chartrefi cynhesach
Chwefror 2010 Digwyddiad i gyflenwyr
Ionawr 2010 Cadw cyrchu’n lleol
Ionawr 2010 Ariannu Barclays
Rhagfyr 2009 Tai Ceredigion yn mynd yn fyw
Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair