A A A

FFORMAN YN ENNILL GWOBR O FRI

 

 

Mae Tai Ceredigion yn falch o gyhoeddi bod Fforman ei Dîm Llafur Uniongyrchol, Brian Jones, wedi ennill y wobr ‘Arwr Tai’ yng ngwobrau Sefydliad Tai Siartredig Cymru. Yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Vale ddydd Gwener 29 Tachwedd, bu cymdeithasau tai ledled Cymru yn brwydro i gyrraedd y brig yng ngwobrau mawreddog y Sefydliad Tai Siartredig.

Mae Brian, sydd wedi bod yn gweithio i Tai Ceredigion ers i’r gymdeithas gael ei sefydlu 4 blynedd yn ôl, yn arwain tîm o 60 aelod o staff ac yn gyfrifol am yr holl waith adeiladu sy’n ymwneud â 2,200 eiddo ledled y sir.  Mae parch mawr i Brian, ac mae’n credu’n gryf yng ngweledigaeth Tai Ceredigion, sef “cartrefi gwell, dyfodol disglair”. Fe sy’n arwain y Tîm Llafur Uniongyrchol, ac mae’n gyrru’r adran yn ei blaen drwy fentora ei staff yn barhaus er mwyn sicrhau mai tîm Tai Ceredigion fydd Tîm Llafur Uniongyrchol gorau Cymru.

Mae Brian, sy’n briod ag Eiddwen, yn byw yng Nghribyn ger Llanbedr Pont Steffan gyda’i ddau fab, John a Rhys, sydd wedi dilyn ôl troed eu tad ac wedi dod yn grefftwyr uchel eu parch yn eu rhinwedd eu hunain ym maes adeiladu. Cafodd Brian ei eni a’i fagu yn y pentref, ac mae wedi gweithio yn y diwydiant ers dros 40 mlynedd. 

Meddai Llyr Edwards, y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo, “Mae ymrwymiad Brian i’w rôl ac i’r gymuned yn arbennig, ac mae’n sicrhau bod cartrefi tenantiaid yn saff ac yn ddiogel. Rwy’n credu mai arwyr y tu ôl i’r llenni, fel Brian, sy’n gyfrifol am yr adborth cadarnhaol y mae ein Tîm Llafur Uniongyrchol yn ei gael. Rydym yn falch iawn dros Brian.  Ni allai’r wobr fod wedi’i chyflwyno i berson mwy haeddiannol.”

Ychwanegodd Steve Jones, Prif Weithredwr Tai Ceredigion, “Mae ei ymroddiad i’w rôl ac i’r gymuned yn rhagorol ac yn haeddu cymeradwyaeth. Bu’n rhaid i’w deulu ohirio eu cinio Nadolig ryw flwyddyn er mwyn iddo allu datrys problem un o’n tenantiaid! Mae’n unigolyn gwirioneddol ymroddedig.”

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur i Tai Ceredigion, a dyma ffordd wych i ddathlu pen-blwydd y sefydliad yn bedair oed. Mae gwobr Brian yn goron ar y cyfan!

 

GWLEDD O’R GEGIN YN NEUADD Y PENTREF

 

 

Roedd Tai Ceredigion yn falch iawn o gael bod yn rhan o’r dathliadau mawr yn Neuadd Bentref Talgarreg ar 14 Medi, wrth i grwpiau, cymdeithasau ac unigolion ddod ynghyd ar gyfer cynio blynyddol y pentref ac i ddathlu’r ffaith bod cegin newydd sbon wedi cael ei gosod yno er mwyn i’r gymuned gael ei defnyddio.

 

Roedd Cen Llwyd, Ysgrifennydd Neuadd Goffa Talgarreg, wedi cysylltu â Tai Ceredigion i ofyn a oedd cymorth ar gael i helpu’r gymuned yn Nhalgarreg i wella’r cyfleusterau yn neuadd brysur y pentref. Gan fod mudiadau megis y Mudiad Ysgolion Meithrin, Merched y Wawr, yr Urdd, Cymdeithas yr Henoled a'r Clwb Bowlio yn defnyddio’r cyfleuster cymunedol yn rheolaidd, roedd yn bwysig sicrhau darpariaeth briodol ar eu cyfer.

 

“Roeddem yn falch o gael gweithio gyda’n partneriaid a helpu’r gymuned lewyrchus hon i wneud y gwelliannau angenrheidiol yn neuadd y pentref. “Caiff y gegin ei disgrifio fel canolbwynt y cartref, ac mae’n braf ein bod ni, ynghyd â Magnet Commercial Kitchens a Jamson Estates, wedi gallu rhoi help llaw i Dalgarreg yng nghanolbwynt eu pentref” meddai Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo Tai Ceredigion.

 

Ers 2009, mae Tai Ceredigion wedi bod yn gwella ei gartrefi drwy’r sir gyfan er mwyn sicrhau eu bod yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru. Yn ogystal â gwneud addasiadau i’r anabl, mae gwaith trydanol wedi’i gyflawni ac mae ystafelloedd ymolchi, ffenestri, drysau a systemau gwresogi newydd wedi’u gosod mewn dros 75% o’r eiddo eisoes, ac mae bron i 1,500 o’r ceginau wedi’u gwella hefyd. Yn rhan o’r prosiect, gwelodd Tai Ceredigion, Magnet Contract Kitchens a Jamson Estates gyfle i weithio yn yr ardal leol yn rhan o Brosiect Neuadd Gymunedol i gynnig help a gwella cyfleusterau’r gegin yn Neuadd Goffa Talgarreg.

 

Aeth Dylan Balchin o gwmni Magnet i gyfarfod ag aelodau’r pwyllgor er mwyn iddynt benderfynu ar gynllun ymarferol a steil a fyddai’n addas ar gyfer y lle. “Rydym yn gwneud yn union yr un peth gyda thenantiaid Tai Ceredigion” meddai Dylan. “Cafodd aelodau’r pwyllgor ddewis y steil a buom yn gweithio gyda nhw i greu’r cynllun gorau i ddiwallu eu hanghenion.”

 

“Mae aelodau pwyllgor neuadd y pentref wrth eu bodd gyda’r cynnyrch terfynol” meddai Cen Llwyd. “Mae’r cydweithredu rhwng Tai Ceredigion, Magnet a Jamson wedi bod yn ardderchog, a chafodd yr holl waith ei wneud yn gyflym ac yn effeithlon gan amharu cyn lleied ag a oedd yn bosibl ar yr holl gymdeithasau sy’n defnyddio’r cyfleusterau sydd gennym yma. Mae Sam Morris o gwmni Jamson wedi gwneud gwaith ardderchog yn gosod y cyfan yn ei le, ac mae sawl un yn genfigennus o’n cegin ni!”

 

82% O DENANTIAID YN FODLON YN ÔL AROLWG

 

 

Cyhoeddodd Tai Ceredigion ganlyniadau ei ail arolwg o fodlonrwydd tenantiaid yn ystod ei Gynhadledd flynyddol i Denantiaid ddydd Mercher 9 Hydref, ac roedd yn hynod falch o allu nodi sgôr wych o 82% ar gyfer bodlonrwydd tenantiaid, sydd 9% yn uwch na’r canlyniadau cyntaf a gasglwyd yn 2010.

 

Roedd y gynhadledd, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac a oedd yn dwyn y teitl “Yn fwy na dim ond landlord”, yn llwyfan perffaith i’r gymdeithas dai sôn am y canfyddiadau a diolch yn bersonol i’r tenantiaid am gymryd rhan. Nid oedd yn syndod i’r arolwg ddangos mai ‘gwella eu cartref’ oedd y gwasanaeth pwysicaf i’r tenantiaid, ond daeth ‘helpu pobl i gael gwaith’ yn ail.

Roedd Tai Ceredigion yn falch iawn o gael cymorth y prif siaradwr, Mark Williams AS, a fu’n sôn am faterion sy’n effeithio ar denantiaid yng ngorllewin Cymru, gan gynnwys y bil diwygio lles a’r dreth ystafell wely sydd ar waith ar hyn o bryd. Yn ogystal, cafwyd cyflwyniadau gan Undeb Credyd Gorllewin Cymru a’r Gymdeithas Gofal ynghylch y gwaith y maent yn ei wneud yn y sir.

 

Nododd yr arolwg, a gynhaliwyd gan gwmni arbenigol o’r enw ‘Feedback Services’, sgôr uchel ar gyfer llawer o agweddau a oedd yn cynnwys parodrwydd y staff i helpu (80%), y gwerth am arian a gynigir gan y rhent (83%), y graddau y ceir y wybodaeth ddiweddaraf (84%), staff cyfeillgar ac agos-atoch (86%) a’r gymdogaeth fel lle i fyw ynddo (90%). Caiff y sgorau hyn i gyd eu hadlewyrchu yn y canfyddiad bod 82% o’r tenantiaid yn fodlon â’r gwasanaethau a ddarperir gan Tai Ceredigion. Gwelwyd bod mwyafrif y sgorau’n uwch nag yr oeddent yn 2010, pan gynhaliwyd yr arolwg cyntaf erioed o fodlonrwydd.

 

Cafodd pob un o denantiaid Tai Ceredigion gopi o’r arolwg a ddosbarthwyd yn gynharach eleni, ac ymatebodd bron i 60% o’r tenantiaid iddo. Mae hon yn ganran eithriadol o uchel sy’n dangos bod y tenantiaid yn cymryd diddordeb gweithredol yng ngwaith Tai Ceredigion, ac mae eu hadborth allweddol yn cyfrannu at y modd y bydd y gymdeithas yn datblygu ac yn symud ymlaen yn y dyfodol.

 

Meddai Eleri Jenkins, sy’n Gyfarwyddwr Tai yn Tai Ceredigion, “Roedd yn ddiddorol gweld bod ‘helpu pobl i gael gwaith’ wedi dod yn ail i ‘wella eu cartref’ pan ofynnwyd i’r tenantiaid beth ddylai ein blaenoriaethau fod o ran gwasanaethau. Mae hynny’n dangos bod cymdeithasau tai bellach yn cael eu hystyried yn fwy na dim ond landlord a’u bod yn cael eu gweld fel rhan annat

od o’r gymuned, sy’n gallu cynnig swyddi lleol a sefydlogrwydd economaidd i bobl.”

 

Roedd Margaret Washer, sy’n un o denantiaid Tai Ceredigion ac sy’n aelod o’r Grŵp Monitro Tenantiaid, wedi’i chalonogi gan yr arolwg. “Mae’r canlyniadau hyn yn ardderchog ac rydym yn wirioneddol falch bod ein cyd-denantiaid yn hapus. Mae canlyniadau’r arolwg yn adlewyrchu barn y tenantiaid yr ydym wedi bod yn siarad â nhw yn ystod ein harolygon ein hunain dros y ffôn. Roeddem yn cael adborth cadarnhaol iawn ganddynt, ac mae’n wych gweld yr adborth hwnnw’n cael ei gadarnhau’n swyddogol. Rydym i gyd yn edrych ymlaen yn awr at weld Tai Ceredigion yn cwblhau’r gwelliannau mewnol i’n cartrefi ac yn symud ymlaen i wneud y gwelliannau allanol,” meddai.

 

Daeth Steve Jones, Prif Weithredwr Tai Ceredigion a fu’n siarad yn y gynhadledd, i’r casgliad canlynol, “Mae Tai Ceredigion yn fodlon iawn â chanlyniad ein hail arolwg o fodlonrwydd tenantiaid, a gynhaliwyd gan asiantaeth allanol annibynnol. Mae’r arolwg wedi cadarnhau bod ein gwasanaethau i denantiaid yn gwella, ac mae wedi tynnu sylw at y gwaith ychwanegol y mae angen i ni ei wneud dros y pum mlynedd nesaf. Pan fydd y rhaglen wreiddiol o welliannau i gartrefi, sy’n werth £26 miliwn, wedi’i chwblhau byddwn yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â thlodi drwy adeiladu cartrefi newydd, darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith i’n tenantiaid, a’u helpu i wella eu cyfleoedd o ran addysg ac iechyd.

 

Archif Datganiadau i'r Wasg

Tachwedd 2013  AGORIAD BYNGALO TALYBONT 
Hydref 2013  Cynhadledd flynyddol i Denantiaid 2013
Hydref 2013 RHESTR FER GWOBR CYNALIADWY 
Medi 2013      SYSTEM DDWYIEITHOG AR LEIN AR GYFER RHOI GWYBOD AM WAITH ATGYWEIRIO YN LLWYDDO 
Medi 2013  GWLEDD OR GEGIN YN NEUADD Y PENTREF
Medi 2013 Diwrnod Sgiliau Cyflogaeth
Awst 2013 WYNEBAU NEWYDD YN Y CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL 
Awst 2013 Gweithwyr Tai Ceredigion yn cyrraedd y brig 
Gorffennaf 2013 Y PRIF WEITHREDWR YN MYND AR EI FEIC 
Gorffennaf 2013 Dau hyfforddain llwyddo ac yn cael contractau llawn amser
Mehefin 2013  Y Gweinidog Tai ac Adfywio yn gweld ai lygaid ei hun y gwaith gwerth 2.5 miliwn y mae Tai Ceredigion wedi i wneud yn Aberystwyth 
Mehefin 2013 Yr adnodd newydd cyntaf o’i fath ar-lein ar gyfer rhoi gwybod am waith atgyweirio yn Gymraeg 
Mai 2013  Wythnos Tai Gwledig 2013 
Mai 2013  Y diwygiadau lles newydd yn effeithio ar filoedd o bobl 
Ebrill 2013 Cartrefi yn Aberaeron a oedd heb eu cyffwrdd ers 37 o flynyddoedd yn cael eu gweddnewid y tu mewn 
Ebrill 2013 Plant ysgol yn helpu i ddewis enw ar gyfer byngalo newydd sbon yn eu pentref
Mawrth 2013 Gwelliannau Tai Aberteifi 
Mawrth 2013 Preswylwyr yn cwrdd ar tim rheoli wyneb yn wyneb
Ionawr 2013  Cymdeithas Gofal Ceredigion a Tai Ceredigion yn cyhoeddi partneriaeth 
Rhagfyr 2012 Digartref tymor y Nadolig
Rhagfyr 2012  Plant a phreswylwyr yn aros i’r dyfrgwn ddychwelyd 
Rhagfyr 2012  Aelod Bwrdd newydd Lynford Thomas 
Tachwedd 2012  Teulu wrth eu bodd bod gwaith yn mynd rhagddo 
Tachwedd 2012 Prentisiaethau 2012 
Hydref 2012 Cynhadledd Tenantiaid Tai Ceredigion 2012 
Hydref 2012  Prif Weithredwyr yn rhedeg i godi arian i elusen 
Medi 2012 Cystadleuaeth arddio 
Medi 2012 Tai Ceredigion addrodiad HARA
Medi 2012 Priodas gyntaf Bro Teifi 
Medi 2012  Newidiadau i fudd-daliadaun effeithio ar filoedd o bobl yng nghanolbarth a gorllewin Cymru 
Awst 2012 Croesawu Tenant aelod newydd or Bwrdd
Gorffennaf 2012 Clwb Ni yn cael 5,000 gan Arian i Bawb
Gorffennaf 2012  Tenant arolygwyr newydd yn cadw
Gorffennaf 2012 Ffair Haf Broteifi
Gorffennaf 2012  Preswylwyr a swyddogion gweithredol yn dod ynghyd i archwilio ystod o eiddo’r Gymdeithas Dai
Mehefin 2012  Arwerthiant cacennau yn codi arian i elusen canser plant Cymru 
Mehefin 2012  Happy tenants have received benefits with the help on an advisor 
Mai 2012 Ras am Oes 2012
Mai 2012 Cydlynydd Tai a Chymorth Newydd 
Mai 2012 Bro teifi yn ffarwelio a Chydlynydd Wrth Gefn
Ebrill 2012 Datganiad ir wasg i2i
Mawrth 2012 Plannu Llanafan Plant yn plannu coed
Mawrth 2012 Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol Mawrth 2012 
Mawrth 2012 Cyllid Arbed Mawrth 2012
Mawrth 2012 Aelodau Annibynnol Newydd Mawrth 2012
Chwefror 2012  Ymgynghorwyr Cyswllt a Phreswylwyr 
Chwefror 2012 Tai Ceredigion yn chwilio am aeoldau newydd i'r Bwrdd
Ionawr 2012 Cynllun Tai Gwarchod Bro Teifi yn dathlu cael cyllid gan y loteri 
Ionawr 2012 Cadeirydd newydd Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion fydd yn lleisio barn y tenantiaid 
Rhagfyr 2011 Ailgylchu coed Nadolig ei thenantiaid drwy eu malu 
Rhagfyr 2011  Canolfan deulu 
Rhagfyr 2011  Rheolwr Tim Cynnal a chadw
Rhagfyr 2011 Prentis newydd Tai Ceredigion
Tachwedd 2011  Cymdeithas dai yn lansio gwefan ddigidol Chwilion Lleol
Tachwedd 2011 Cyn gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion yn ymuno a Bwrdd cymdeithas dai leol
Tachwedd 2011  Cynllun Tai Gwarchod Bro Teifi yn cael gardd newydd
Hydref 2011 Bwrdd Tai Ceredigion a chynrychiolwyr y tenantiaid yn adolygu cynnydd o safbwynt gwella cartrefi
Hydref 2011 Y Gynhadledd i Denantiaid yn ateb eu holl gwestiynau
Hydref 2011 Cymdeithas dai yn penodi contractwyr lleol i wneud gwelliannau sylweddol i gartrefi
Hydref 2011 Diwrnod skipiau 
Medi 2011  Cynhadledd i denantiaid ynghylch gwelliannau sylweddol i gartrefi
Awst 2011  Cymdeithas dai yn cael staff newydd a fydd yn goruchwylio’r rhaglen welliannau enfawr ledled y sir 
Awst 2011  Tai Ceredigion yn lansio llawlyfr Tenantiaid Newydd 
Gorffennaf 2011 Tai Ceredigion yn bwrw ati
Gorffennaf 2011 Tim Medra yn bwrw ati i lanhau ein sir
Gorffennaf 2011 Pontior cenedlaethau
Mehefin 2011 Gweinidog yn ymweld a fflatiau gwyrdd Aberystwyth
Mehefin 2011 Grwp Tenantiaid Maes Gogerddan yn cael technoleg fodern ar gyfer preswylwyr y cynllun
Mehefin 2011  Mae Tai Ceredigion yn edrych or newydd ar ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ein sir
Mai 2011 Diwrnod i’r brenin yn Rheidol Place
Ebrill 2011 Tai Ceredigion yn llwyddo mewn asesiad blynyddol o hyfywedd ariannol
Ebrill 2011 Tai Ceredigion yn cael cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd
Mawrth 2011 Gweinidog Mawrth 2011
Mawrth 2011 TC yn ymweld ag ysgol leol i roi cyngor ynghylch iechyd a diogelwch a chynghorion ynghylch arbed ynni
Mawrth 2011 Ydych chi gydi ni
Chwefror 2011 Tai Ceredigion yn dechrau ar waith ailwampio mawr ym Mhenparcau
Ionawr 2011 Staff cynnal a chadw Tai Ceredigion yn gweithio’n galed dros gyfnod y Nadolig  
Rhagfyr 2010 Gynhadledd gyntaf erioed i denentiaid
Rhagfyr 2010 Helpu tenantiaid i beidio â mynd i ddyled dros y Nadolig
Tachwedd 2010 Tai Ceredigion yn galw ar gontractwyr lleol i gysylltu
Hydref 2010 Tai Ceredigion yn dathlu ei ben-blwydd cyntaf
Medi 2010 Fflatiau Penybont
Gorfennaf 2010 Tai Ceredigion AGM Cym
Mehefin 2010 Lansio masgot Tai Ceredigion
Ebrill 2010 Tai Ceredigion yn cael cefnogaeth gweinidog
Ebrill 2010 Buddsoddi mewn gwell garejis
Mawrth 2010 Toeon newydd a chartrefi cynhesach
Chwefror 2010 Digwyddiad i gyflenwyr
Ionawr 2010 Cadw cyrchu’n lleol
Ionawr 2010 Ariannu Barclays
Rhagfyr 2009 Tai Ceredigion yn mynd yn fyw
Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion