A A A

 

Sut mae cymryd rhan yng ngwaith Tai Ceredigion

 

 

Mae Tai Ceredigion am i denantiaid gymryd rhan weithredol yn y gwaith o ddarparu      gwasanaethau a llunio polisïau. Rydym yn gobeithio y byddwch chi, fel un o denantiaid Tai Ceredigion, yn barod i weithio gyda ni i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i chi, ein tenantiaid.

Chi sydd i benderfynu i ba raddau yr ydych yn dymuno cymryd rhan, a gallwch wneud hynny ar nifer o wahanol lefelau.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 •    

Grŵp Monitro Tai Ceredigion

                            

   Cymdeithasau Tenantiaid a Phreswylwyr

   Fforwm Cyswllt y Tenantiaid

  • Fforwm Cynlluniau Tai Gwarchod

  • Grwpiau ffocws

   Grwpiau diddordeb

  • Arolygon a holiaduron

   Tenant-aelod o’r Bwrdd

   Tenant-arolygydd

    

   I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n Hymgynghorydd Cyfranogiad Tenantiaid ar 0345 6067654 neu anfonwch neges e-bost i’r cyfeiriad canlynol post@taiceredigion.org.uk

 

Menter Twyll Genedlaethol


Menter Twyll Genedlaethol – Hysbysiad Lefel 2 


Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i'r gymdeithas tai ddiogelu'r arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu. Gall rannu gwybodaeth sy'n cael ei rhoi iddi â chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i atal a chanfod twyll. 

Mae Swyddfa'r Cabinet yn gyfrifol am gynnal ymarferion paru data. 

Mae paru data yn golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol sy'n cael eu cadw gan un corff â chofnodion cyfrifiadurol eraill sy'n cael eu cadw gan yr un corff neu gan gorff arall, i weld i ba raddau y maent yn cyfateb. Gwybodaeth bersonol yw hon fel arfer. Mae paru data cyfrifiadurol yn ei gwneud yn bosibl canfod hawliadau a thaliadau twyllodrus. Pan fydd data sy'n cyfateb yn cael ei ganfod, bydd hyn yn arwydd bod anghysondeb yn bodoli, ac felly bydd angen ymchwilio mwy iddo. Nid yw'n bosibl rhagdybio bod hyn yn ganlyniad i dwyll, gwall neu eglurhad arall hyd nes y bydd ymchwiliad wedi cael ei gynnal. 

Ar hyn o bryd, mae Swyddfa'r Cabinet  yn ei gwneud yn ofynnol i ni gymryd rhan mewn ymarfer paru data i gynorthwyo'r gwaith o atal a chanfod twyll. Rhaid i ni roi setiau penodol o ddata i Swyddfa'r Cabinet ar gyfer eu paru ym mhob ymarfer, ac mae'r rhain yn cael eu nodi yng nghanllawiau Swyddfa'r Cabinet sydd i'w gweld yn https://www.gov.uk/government/collections/national-fraud-initiative 

Oddi ar 1 Ebrill 2015, mae'r cyfrifoldeb am y Fenter Twyll Genedlaethol wedi cael ei drosglwyddo o'r Comisiwn Archwilio i Swyddfa'r Cabinet. Mae'r defnydd o ddata gan Swyddfa'r Cabinet mewn ymarfer paru data yn cael ei wneud ag awdurdod statudol o dan ei bwerau yn Rhan 6 o Ddeddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol 2014. O dan Ddeddf Diogelu Data 1998, nid oes rhaid cael cydsyniad yr unigolion dan sylw. 

Bydd cod presennol yr ymarfer paru data yn parhau mewn grym hyd nes i Weinidog Swyddfa'r Cabinet gyhoeddi cod newydd. Gallwch ddod o hyd i'r cod yn https://www.gov.uk/government/publications/code-of-data-matching-practice-for-national-fraud-initiative 

I gael rhagor o wybodaeth am bwerau cyfreithiol Swyddfa'r Cabinet, a'r rhesymau pam y mae'n paru gwybodaeth benodol, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/fair-processing-national-fraud-initiative/fair-processing-level-3-full-text. Am ragor o wybodaeth ar baru data yn y sefydliad hwn, cysylltwch ag Elfyn Jones – Cyfrifydd, Y Swyddfa Gyllid ffôn: 01570 424361; e-bost: elfyn.jones@taiceredigion.org.uk.

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion