A A A

 
Croeso I Wefan Tai Ceredigion


Ynysydd muriau allannolYn dilyn y tân trasig yn Llundain, rydym wedi cael rhai ymholiadau gan ein tenantiaid y mae deunydd inswleiddio wedi’i osod ar waliau allanol eu cartrefi. Hoffem roi sicrwydd i’n tenantiaid a’n lesddeiliaid bod profion annibynnol wedi’u cynnal ar y cynnyrch a ddefnyddiwyd gan Tai Ceredigion a’i gontractwyr. Mae’r cynnyrch yn perthyn i’r categori cynnyrch anllosgadwy (non-combustible) o ran y modd y mae’n adweithio i dân, sy’n golygu nad yw’r cynnyrch yn cynnau ac nad yw’n helpu fflamau i ymledu. Buom yn gweithio gyda’n tenantiaid yn ein Gweithgor Cynaliadwyedd a Manylebau i ddewis y cynnyrch gorau yn hytrach na chynnyrch rhatach a ddefnyddir hefyd yn y sector preifat. Os hoffai unrhyw un o’n tenantiaid neu’n lesddeiliaid gael rhagor o fanylion am y cynnyrch a ddefnyddiwyd, a wnaed yng Nghymru, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom: post@taiceredigion.org.uk]

Ers 2009 mae Tai Ceredigion wedi bod yn moderneiddio’r systemau synhwyro tân a larymau tân sydd yn ein tai, ei gynlluniau tai gwarchod a’i flociau eraill o fflatiau. Mae Medra yn cynnal profion yn wythnosol ar y larymau tân sydd mewn ardaloedd cyffredin, ond hoffem atgoffa pob tenant a lesddeiliad nad ydynt yn byw mewn bloc a rennir y dylent gynnal prawf bob wythnos ar y synwyryddion mwg sydd yn eu cartrefi. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos â Gwasanaeth Tân Dyfed-Powys i gael cyngor ac i gynnal archwiliadau ar y cyd o’n cynlluniau mwy o faint. 

Asesiad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru - Tai Ceredigion

Nod yr adroddiad yw sicrhau bod y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, ei denantiaid, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill yn cael gwybod pa mor dda y mae'n perfformio, ar bwynt penodol mewn amser, mewn perthynas â:

  • ·        Llywodraethu
  • ·        Rheolaeth ariannol
  • ·        Gwasanaethau

 

Gweler yn amgaeedig yr adroddiad llawn oddi wrth ein Rheoleiddwyr.

Llywodraeth Cymru Rheoleiddio Tai Dyfarniad Rheoleiddiol Tai Ceredigion Cyf Mawrth 2017 

Mae ein Adroddiad Blynddol diweddaraf ar gael nawr

 

 

2016 Adroddiad Blynyddol

 

Gwelwch ein Datganiad Ariannol diweddaraf ar lein nawr

 

 

Datganiadau Ariannol 2016

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion