A A A

Amdan Tai Ceredigion

Mae Tai Ceredigion yn Gymdeithas Tai newydd, leol, ddi-elw. Y mae’n Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus (wedi’i chofrestru o dan reolau elusennol) ac y mae hefyd wedi’i chofrestru â’r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol (FSA). Oherwydd hyn gall incwm Tai Ceredigion i gyd gael ei fuddsoddi yn ôl mewn gwella cartrefi tenantiaid, darparu gwasanaethau o safon uchel i denantiaid a lesddeiliaid a rhedeg y gwasanaeth tai. 

Mae Tai Ceredigion yn cael ei rhedeg gan fwrdd rheoli o bymtheg o bobl wirfoddol, nad ydynt yn cael eu talu (heblaw am dreuliau parod rhesymol). Mae’r Bwrdd wedi’i gyfansoddi o bum cynrychiolydd etholedig o’r tenantiaid, pump wedi’u henwebu gan Gyngor Sir Ceredigion, a phum aelod annibynnol o’r gymuned. Y mae ganddynt gyfrifoldeb cyffredinol am redeg Tai Ceredigion, gan gynnwys datblygiad polisi a gosod cyllidebau. 

Mae Tai Ceredigion yn gyfrifol am reoli dros 2,200 o gartrefi, 140 o aneddleoedd lesddaliadol ac yn cyflogi dros 80 o staff. 

 

Cynllun Aelodaeth Cyfranddalwyr Tai Ceredigion

Mae croeso i bob tenant, perchennog tŷ a les-ddeiliad sy’n byw yng Ngheredigion fod yn aelod-gyfranddalwyr yn Tai Ceredigion am £1. Gall pob cyfranddaliwr gael un gyfran, a bydd un gyfran yn gyfystyr ag un bleidlais.

I gael rhagor o fanylion am ddod yn aelod-gyfranddaliwr, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod neu cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at post@taiceredigion.org.uk neu drwy ein ffonio ar 0345 606 7654.

Cynllyn Aelodaeth Cyfranddalwyr

 

Cynllun Iaith Gymraeg Tai Ceredigion

I lwytho i lawr, cliciwch ar y ddolen isod:

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion
Gyrrwch y cyfrinair