A A A
Tai Ceredigion Board Members

Pwy yw aelodau’r Bwrdd?

 

Wedi’u rhestru isod mae enwau 13 aelod y Bwrdd a datganiad personol cryno gan bob un ohonynt. Rhyngddynt mae aelodau’r Bwrdd yn dod â gwahanol sgiliau a gwybodaeth arbenigol i’r Bwrdd i sicrhau y gallai Tai Ceredigion gyflawni’r addewidion a wneir o fewn y Dogfen Cynnig tenantiaid.

 

Cynrychiolwyr y Tenantiaid

 

Catherine Shaw

 

 

Daeth Catherine Shaw i Aberystwyth fel myfyriwr yn y Brifysgol yn 1996. Ei bwriad oedd dilyn gyrfa academaidd mewn Ieithoedd Modern, ond bu’n rhaid iddi roi’r gorau i hynny ar ôl mynd yn anabl.

 

Bu’n un o denantiaid y Cyngor am sawl blwyddyn, ac achubodd ar gyfleoedd i gynrychioli tenantiaid pan gafodd y syniad o sefydlu Tai Ceredigion ei gyflwyno gerbron y tenantiaid am y tro cyntaf. Bu’n gwasanaethu tan fis Gorffennaf 2010 ar Grŵp Llywio’r Tenantiaid, a drodd yn Grŵp Monitro Tenantiaid Tai Ceredigion, a ddechreuodd yn ystod y cyfnod pan oedd Tai Ceredigion yn cael ei sefydlu (?2008/9), a bu’n aelod o’r Grŵp eto o fis Hydref 2014 tan fis Rhagfyr 2015 pan gafodd ei chyfethol i’r Bwrdd.

 

Gobaith Catherine yw bod yn llais i’r tenantiaid ar y Bwrdd, er mwyn sicrhau bod y tenantiaid yn cael eu hystyried ym mhob penderfyniad, a helpu Tai Ceredigion i barhau i ddatblygu gyda’i denantiaid yn rhan ganolog o’i fusnes.

 

Peter Deakin, Aberaeron

 


Yn ei ugeiniau roedd Peter yn labrwr i adeiladwr ac yn sgaffaldiwr ac yn beintiwr.


Mae’n byw yn Aberaeron ers 1988 ac wedi bod yn rhentu fflatiau yn y sector preifat, ac yn y sector cymdeithasol hefyd.


Cyn y broses o drosglwyddo stoc o’r Cyngor, ymunodd â’r Grŵp Llywio a bu’n cynorthwyo’r Cyngor drwy fod yn aelod o’r Panel Arfarnu Opsiynau. Yna, daeth yn Gadeirydd cyntaf y Grŵp Monitro cyn ymddiswyddo’n ddiweddarach ond gan barhau’n aelod o’r Grŵp. Cyn iddo gael ei benodi’n aelod o’r Bwrdd roedd wedi bod yn Is-gadeirydd ac yna’n Drysorydd y Grŵp. Mae’n credu’n gryf mewn tai cymdeithasol ac mewn sicrhau bod gan denantiaid cymdeithasol ran weithredol i’w chwarae mewn datblygiadau sydd i ddod.

Enwebedigion y Cyngor

 

Y Cynghorydd Dafydd Edwards

 Y mae Dafydd yn byw ym Methania gyda’i wraig Llinos. Daeth yn Gynghorydd Sir Ceredigion yn 2008, ac yntau’n gwasanaethu ward Llansantffraid. Y mae’n chwarae rhan weithgar fel aelod bwrdd mewn gwahanol grwpiau sy’n cefnogi cymunedau, theatr lleol a’r celfyddydau.

 

Peirianneg sifil yw ei gefndir ac y mae ar hyn o bryd yn gweithio yn y maes gan ddarparu gwasanaethau peirianneg sifil, mesur meintiau ac ymgynghoriad rheolaeth – a’r rheini i gyd yn sgiliau ac yn brofiad sy’n werthfawr iawn yn ei swyddogaeth ar Fwrdd Tai Ceredigion.

 

“Gwelaf fy swyddogaeth fel Aelod Bwrdd yn estyniad o fy ngwaith fel cynghorydd – sef sicrhau y gofalir am gymunedau lleol ac y darperir gwasanaethau o ansawdd uchel iddynt sy’n rhoi gwerth am arian. Rwyf am i Dai Ceredigion wasanaethu’r gymuned leol drwy leihau biwrocratiaeth, rhoi tenantiaid yn gyntaf a mabwysiadu athroniaeth seiliedig ar synnwyr cyffredin er lles pawb.”

 

Y Cynghorydd Catrin Miles

 

Cafodd Catrin ei hethol ar Gyngor Tref Aberteifi a Chyngor Sir Ceredigion fis Mai 2008, i gynrychioli ward Teifi. Gyda chefndir ym maes datblygu cymunedol a menter gymdeithasol, mae’n aelod o sawl bwrdd a phwyllgor lleol, Corff llywodraethu Ysgol Uwchradd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Aberteifi (Is-gadeirydd), Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Ceredigion ac ers mis Mai 2014, mae'n Cadeirio Pwyllgor Trwyddedi'r Awdurdod.  Ar hyn o bryd, mae'n cydlynnu prosiect Partneriaeth Canol Tref Aberteifi yn ogystal ag ymgyrch i ddatblygu Maes Chwarae newydd islaw'r Teifi.

 

"Mae materion lletya a budd-daliadau'n sialens cyson yn fy ngwaith fel Cynghorydd; fel aelod o Fwrdd Tai Ceredigion, dwi'n croesawu'r cyfle i gefnogi ymgyrchoedd sy’n mynd i’r afael a darparu cartrefi cyffyrddus, rhesymol ac o ansawdd uchel ar gyfer tenantiaid Ceredigion."

 

 

Y Cynghorydd Lynford Thomas

 Mae Lynford yn frodor o Gwm Tawe, ond mae wedi bod yn byw yng Ngheredigion ers 1969 pan symudodd i Felin-fach gyda’i deulu er mwyn gweithio yn ffatri’r Bwrdd Marchnata Llaeth fel peiriannydd trydanol - symudodd o’r diwydiant glo i’r diwydiant llaeth, felly.

 

Wedi i’r ffatri laeth gau yn 1988 a Lynford erbyn hynny’n Ymarferydd Diogelwch Cofrestredig, sefydlodd ei Wasanaeth Ymgynghori ynghylch Iechyd a Diogelwch ei hun o’i gartref yn Ystrad Aeron, a bu’n cynnig gwasanaeth ymgynghori i amryw gleientiaid ar draws y DU nes iddo ymddeol yn 2010.

Mae Lynford, sy’n aelod gweithgar o gymuned Dyffryn Aeron, wedi dal amryw swyddi gyda sefydliadau lleol ers symud i’r ardal.

 

Bydd yn treulio unrhyw amser rhydd sydd ganddo gyda’i saith o wyrion.

Ym mis Mai 2012 cafodd ei ethol i wasanaethu fel Cynghorydd Sir dros ward Llanfihangel Ystrad, sy’n cynnwys pentrefi Felin-fach, Ystrad Aeron, Dihewyd, Cribyn, Talsarn, Bwlchllan a rhannau o Benuwch ac Abermeurig.

 

Meddai Lynford, “Mae’r gymuned leol wedi bod yn bwysig iawn i mi erioed, yn enwedig gwarchod y ffordd Gymreig o fyw, yr iaith ac ysgolion pentref a chadw pobl ifanc yn eu bro lle bo hynny’n bosibl.

Felly, mae sicrhau bod digon o waith a thai addas ar gael yn lleol yn bwysig tu hwnt, ac rwy’n gobeithio y bydd fy mhrofiad yn cynorthwyo Tai Ceredigion i barhau â’r cynnydd gwych y mae wedi’i wneud hyd yn hyn.”

 

Cynrychiolwyr Annibynnol

 

Derek Lassetter (Cadeirydd)

 Mae Derek wedi mwynhau gyrfa faith mewn diwydiant, gan ddal nifer o swyddi rheoli ym maes peirianneg a metelau arbenigol. Bu’n gweithio yn Llundain, Birmingham a Sheffield ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio dramor.

At hynny, mae’n aelod annibynnol o Gyngor Dilysnodi Prydain ac mae’n aelod o Bwyllgor Moeseg Ymchwil Dyfed Powys y GIG.

Mae Derek yn byw yn Aberystwyth gyda’i deulu.  

“Rwyf o’r farn bod Tai Ceredigion yn sefydliad sydd wedi ennill ei blwyf ac wedi ennill parch yn gyflym fel corff sy’n gwneud cyfraniad a gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yn y sir. Yn bersonol, rwy’n awyddus iawn i fod yn weithgar yn y gymuned ac rwy’n falch o gael cyfle i ddefnyddio fy mhrofiad a’m sgiliau i helpu Tai Ceredigion gyda’r gwaith hwn.”

 

Peter Saunders

 

Mae Peter, sydd wedi ymddeol erbyn hyn, yn byw yn Aberystwyth ac mae’n dysgu Cymraeg.  Hyfforddodd yn Gynllunydd Tref yng Nghaerdydd yn wreiddiol, cyn symud yn fuan wedyn i faes ymchwil ac yna i ddarlithio.  Bu’n dysgu ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl am nifer o flynyddoedd gan ddatblygu diddordeb mewn polisi cyhoeddus, yn enwedig tai ac iechyd.  Am 12 mlynedd olaf ei yrfa, bu Peter yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau i Fyfyrwyr a bu’n gyfrifol am gyflwyno newidiadau pwysig i’r modd y câi’r holl gymorth i fyfyrwyr ei ddarparu a’i weinyddu. Yn fwy diweddar, mae Peter wedi datblygu diddordeb byw mewn gofal cymdeithasol a thai ‘gofal ychwanegol’.

 

Meddai Peter, “Mae gan Tai Ceredigion gyfle gwych i ddatblygu gwasanaethau sy’n adlewyrchu anghenion penodol Canolbarth Cymru, ac mae’n bwysig bod y gwaith ardderchog sy’n mynd rhagddo yn cael ei ddatblygu a’i ymestyn.” 

 

Cadwgan Thomas

 

Cafodd Cadwgan ei eni a’i fagu yn Aberystwyth ond symudodd i Gaerdydd dros 20 mlynedd yn ôl i ddilyn gyrfa ym maes adeiladu.

 

Mae’n Syrfëwr Meintiau Siartredig ac ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Pennaeth Datblygu i Hendre Limited. Mae Cadwgan wedi bod yn gweithio yn y sector tai cymdeithasol ers 1996 gan oruchwylio’r gwaith o ddatblygu nifer o brosiectau adnewyddu, prosiectau adeiladu tai newydd a phrosiectau cartrefi gofal yn rhanbarth y de-ddwyrain. Mae’n gobeithio y bydd y sgiliau a’r wybodaeth y mae wedi’u meithrin dros y blynyddoedd yn cynorthwyo Tai Ceredigion i gyrraedd ei nodau o safbwynt cyflawni prosiectau newydd a chyffrous ar gyfer pobl a chymunedau’r Sir.

 

“Mae’r sector tai cymdeithasol yn agos iawn at fy nghalon ac rydw i wrth fy modd o gael bod yn rhan o Tai Ceredigion sy’n sefydliad sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth er mwyn pobl Ceredigion.’’

 

John Jenkins

 

Mae John Jenkins yn Gyfrifydd Siartredig profiadol tu hwnt sydd â gwybodaeth drylwyr am faterion ariannol ar ôl bod yn gweithio yn Ninas Llundain am flynyddoedd lawer. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel ymgynghorydd busnes hunangyflogedig.

 

Mae’n hanu o Sir Benfro ac mae’n byw yn Llanfarian ger Aberystwyth ers dros 15 mlynedd. Mae’n un o lywodraethwyr yr ysgol leol ac yn gyfarwyddwr Cwmni Buddiannau Cymunedol.

 

“Mae Tai Ceredigion yn bwysig i bobl ac economi’r sir, ac rwy’n teimlo y dylai adlewyrchu gwerthoedd a blaenoriaethau’r gymuned leol.”

 

 

Karen Oliver (Aelod cyfetholedig)

 

 

Mae Karen yn gyfreithiwr sydd â thros bymtheng mlynedd o brofiad o weithio yn y Sector Tai Cymdeithasol. Roedd yn Gyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol gyda Grŵp Gwalia tan 2014, a chyn hynny bu’n gweithio i awdurdod lleol ac mewn practis preifat.

Mae’n hunangyflogedig erbyn hyn, ac mae’n cynnig cymorth ym maes llywodraethu, polisi a phrosiectau i gymdeithasau tai, elusennau a mudiadau yn y trydydd sector.

 

Mae’n wirfoddolwr gyda Multiple Sclerosis Society Cymru.


Mae wedi ymrwymo i sicrhau bod tai fforddiadwy da ar gael mewn cymunedau cynaliadwy, ac mae’n deall pwysigrwydd cynnwys tenantiaid a gwrando arnynt er mwyn helpu i lunio gwasanaethau.

Mae’n ddysgwr Cymraeg brwd.

 

Stephen Cripps (Aelod cyfetholedig)

 

Mae Stephen wedi ymddeol o’i rôl fel Prif Swyddog llywodraeth leol, ac mae ganddo gryn brofiad ym maes rheoli tai. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad o weithio mewn llywodraeth leol yn Lloegr, a oedd yn cynnwys cyfrifoldeb am Dai, Gwasanaethau Technegol, Gwasanaethau Amgylcheddol, TGCh a Hamdden. Roedd hefyd yn aelod gweithgar o lawer o bartneriaethau gan weithio gyda sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector preifat.


Mae hefyd yn aelod annibynnol o Bwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion.

Mae’n awyddus i gyfrannu i’r gymuned y mae’n byw ynddi, ac mae am geisio sicrhau bod bywyd pobl o’r ansawdd gorau posibl. Mae o’r farn bod tai boddhaol yn hanfodol i sicrhau iechyd da a bod tai boddhaol yn hwb i addysg a chyflogaeth ac yn helpu i ddatblygu cymuned leol gadarn. Mae o’r farn bod Tai Ceredigion yma i ddarparu tai o ansawdd da ac ystod o wasanaethau cysylltiedig eraill. Mae’r gymdeithas dai hefyd yn gallu chwarae rôl fel partner allweddol sy’n gweithio gydag asiantaethau eraill ledled y sir a thu hwnt.


Mae Stephen am weld Tai Ceredigion yn parhau i ddatblygu a thyfu er mwyn i’r budd y mae’n ei gynnig i’r sir, i bobl leol ac i’r economi leol barhau i gynyddu ac er mwyn sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i ddiwallu anghenion pobl ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Bydd parhau i ddatblygu’r gwaith a wneir mewn partneriaeth yn rhan allweddol o’r ymgais i gyflawni’r nod hwnnw.

Tai Ceredigion Cyf, Uned 4, Parc Busnes Pont Steffan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 7HH
Rhif cofrestru cwmni: IP030701
Email post@taiceredigion.org.uk
General enquiries Ymholiadau cyffredinol: 0345 606 7654
Atgyweirio: 0300 123 3300   Rhad ac am ddim: 0800 111 4228
Tai Ceredigion © 2017
Tai Ceredigion